Klientská karta

Podmínky programu Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA

Program Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA provozuje společnost PK ARX s.r.o., se sídlem Školská 256, 272 01 Kladno – Kročehlavy, IČO: 25109022, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka 50344 (dále jen „provozovatel“). Program je určen klientům provozovatele (dále jen „klienti“), který provozuje MODROU LÉKÁRNU, Školská 256, 272 01 Kladno – Kročehlavy, a její Odloučené oddělení pro výdej léků s názvem MODRÁ LÉKÁRNA BRAŠKOV, Dukelská 51, 273 51 Braškov (dále jen „provozovny“). Držitel Klientské karty při nákupech sbírá body na svůj osobní účet, které je možné směnit za slevu na další nákup a dále může využívat i ostatní výhody spojené s používáním Klientské karty.

Podmínky získání Klientské karty

MODRÁ LÉKÁRNA Držitelem Klientské karty se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, pokud souhlasí s podmínkami tohoto programu, potom, co odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobná registrace není možná. Vyplněním a podepsáním přihlášky souhlasí s podmínkami programu Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Používání Klientské karty MODRÁ LÉKÁRNA

Po odevzdání vyplněné přihlášky na provozovnách dostane klient Klientskou kartu. Karta zůstává vlastnictvím provozovatele a slouží k uplatnění slev, výhod a k zaznamenání bodů nasbíraných za nákupy v provozovnách. Karta je přenosná, nasbírané body nejsou převoditelné na jinou kartu a body může uplatnit pouze osoba, která je držitelem karty. V případě ztráty karty může klient požádat na provozovně o vydání karty nové. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost klient.

Poskytnuté výhody Klientské karty MODRÁ LÉKÁRNA

1. Při každém nákupu volně prodejných přípravků se klientovi připisují na Klientskou kartu body ve výši 2% z celkové ceny nákupu. U léků a poukazů nehrazených zdravotní pojišťovnou se připisují body ve výši 1% z celkové ceny nákupu. Hodnota 1 bodu je 1,00 Kč. Klient může při každém dalším nákupu požadovat odečtení nasbíraných bodů resp. Kč od hodnoty nákupu volně prodejných přípravků, nebo přičtení bodů resp. Kč na svůj osobní účet na kartě. Peníze za nasbírané body se nevyplácejí v hotovosti. 2. Celý kalendářní týden, který obsahuje den narozenin klienta, může klient uplatnit v MODRÉ LÉKÁRNĚ a MODRÉ LÉKÁRNĚ BRAŠKOV slevu 10%. 3. Při platbě poukázkami firem SODEXO a EDENRED se body na Klientskou kartu nepřipisují. Společnost PK ARX s.r.o. si vyhrazuje právo uvedené hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.modralekarna.cz. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nemůže být brán zřetel. Společnost PK ARX s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximální i minimální výšku nákupu, za který budou připisovány body. Společnost PK ARX s.r.o. si dále vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje. Případný aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje, bude zveřejněn na webových stránkách www.modralekarna.cz. Číslo klientské karty:

Zrušení Klientské karty MODRÁ LÉKÁRNA

Držitel Klientské karty MODRÁ LÉKÁRNA může svou kartu kdykoliv zrušit, a to osobně na provozovně, nebo elektronicky na adrese info@modralekarna.cz. Společnost PK ARX s.r.o. je oprávněna zrušit kartu, pokud držitel poruší všeobecné podmínky. Držitel Klientské karty se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to osobně na provozovně nebo elektronicky na adrese info@modralekarna.cz. Společnost PK ARX s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit podmínky programu Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.modralekarna.cz. Společnost PK ARX s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit program Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA.

Pravidla pro Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Klient poskytne provozovateli tyto údaje (dále „osobní údaje“)

Příjmení a jméno klienta:

Adresa trvalého bydliště klienta:

Datum narození klienta:

Telefonní číslo:

E-mail klienta:

Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro vydání Klientské karty MODRÁ LÉKÁRNA. Poskytnutím osobních údajů souhlasí klient se zasíláním nabídek zboží i služeb či provádění marketingových průzkumů.

Na základě poskytnutých údajů bude klientovi vystavena Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA

1. Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního klienta a může být použita pouze v souladu s aktuálně platnými podmínkami.

2. Karta je přenosná a lze ji použít pouze na provozovnách provozovatele.

3. Provozovatel může účely používání dále upravovat či rozšiřovat, o čemž bude informovat doplněním podmínek.

Zpracování osobních údajů

1.Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním pomocí výpočetní techniky vlastními zaměstnanci provozovatele.

2.Osobní údaje budou uchovávány zabezpečeně.

3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům.

Poučení o právech podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Klient podpisem přihlášky uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely provozovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient souhlasí s tím, aby provozovatel ukládal jeho osobní údaje uvedené v přihlášce do své databáze za účelem získání údajů o frekvenci nákupů, jejich množství a složení. Tento souhlas může být kdykoli odvolán společně se zrušením Klientské karty MODRÁ LÉKÁRNA. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále má klient právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Tyto všeobecné podmínky členství v programu Klientská karta MODRÁ LÉKÁRNA byly aktualizovány 20.1. 2015.

Podpis držitele Klientské karty: